آبگینه شیمی آذربایجان-حقوقی
CEO: مهدي طالبی
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: کشاورزی و زیست فناوری
Building: شهریار دو-سایت اصلی
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04134329802
Fax:
Mobile: 9141167883
Telegram:
Instagram:
Description: