محمد دریانی(پیش رشد مراغه-حقوقی
CEO: محمد دریانی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: شیمی، مواد و متالوژی
Building: مرکز رشد مراغه
Province/city: آذربایجان شرقی / مراغه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09144214101
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: