امیر سلیمانی الوانق(پیش رشد مراغه)-حقوقی
CEO: امیر سلیمانی الوانق
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مرکز رشد مراغه
Province/city: آذربایجان شرقی / مراغه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09144949566
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: