علیرضا کرمی(پیش رشد مراغه)-حقوقی
CEO: علیرضا کرمی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مرکز رشد مراغه
Province/city: آذربایجان شرقی / مراغه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09390799211
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: