مهدی رضایی(پیش رشد مراغه)-حقوقی
CEO: مهدی رضایی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: شیمی، مواد و متالوژی
Building: مرکز رشد مراغه
Province/city: آذربایجان شرقی / مراغه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09143201187
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: