سعید مقدمی(پیش رشد مراغه)-حقوقی
CEO: سعید مقدمی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: مکانیک و مکاترونیک
Building: مرکز رشد مراغه
Province/city: آذربایجان شرقی / مراغه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09148482973
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: