حسن فرجی(پیش رشد مراغه)-حقوقی
CEO: حسن فرجی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: کشاورزی و زیست فناوری
Building: مرکز رشد مراغه
Province/city: آذربایجان شرقی / مراغه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09378690517
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: