طاهر شيمي ميانه(پیش رشد میانه)-حقوقی
CEO: حامد رسول‌زاده قاضي‌ولوئي
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: کشاورزی و زیست فناوری
Building: مرکز رشد میانه
Province/city: آذربایجان شرقی / میانه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09144237315
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: