زهرا خلفي(پیش رشد میانه)-حقوقی
CEO: زهرا خلفي
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: مکانیک و مکاترونیک
Building: مرکز رشد میانه
Province/city: آذربایجان شرقی / میانه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09362818919
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: