صادق جعفري(پیش رشد میانه)-حقوقی
CEO: صادق جعفري
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: برق و الکترونیک
Building: مرکز رشد میانه
Province/city: آذربایجان شرقی / میانه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09149242881
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: