ویرا تجهیز طب رایکا-حقوقی
CEO: بابک عباسیه
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133848676
Fax:
Mobile:
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: