نوین حسگر سهند تبریز-حقوقی
CEO: فیروز تاجر نارنج
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: برق و الکترونیک
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133880576
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description: