مهندسی فلات باختر صدر-حقوقی
CEO: مسعود نجف پور
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04134248578
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description: