پیشگامان علم و فناوری پیشرفته عصر تدبیر آذربایجان-حقوقی
CEO: عاطفه اصیل کردکندی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و نظارت
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133251681
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description: