هاجر محمد صادقی (هسته پیش رشد)-حقوقی
CEO: هاجر محمد صادقی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / مراغه
Phone number: 09374671225
Fax:
Mobile: 09374671225
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مراغه