فنی مهندسی انتقال قدرت دانش محور تبريز-حقوقی
CEO: عليرضا منگوری
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 9143019249
Fax:
Mobile: 9143019249
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی