سترگ اندیشه توسعه راهبرد ایرانیان با فناوری-حقوقی
CEO: مهدي سيف الديني اصل
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 9144033622
Fax:
Mobile: 9144033622
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی