پويا راهبرد آذربايجان-حقوقی
CEO: جعفر آقازاده
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: شهریار دو-سایت اصلی
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 9141769168
Fax:
Mobile: 9141769168
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی