عرفان شیمی تبریز-حقوقی
CEO: میر قاسم حسینی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: سایت اصلی
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09144031277
Fax:
Mobile: 09144031277
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز