هسته پیش رشد به نمایندگی آقای بهروز علی پور-حقوقی
CEO: بهروز علی پور
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09143186650
Fax:
Mobile: 09143186650
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز