هسته پیش رشد به نمایندگی آقای رحیم شاکری فرد-حقوقی
CEO: رحیم شاکری فرد
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09120717991
Fax:
Mobile: 09120717991
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز