تایماز صنعت جم-حقوقی
CEO: امین کیقبادی خواجه
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: برق و الکترونیک
Building: شهریار دو-سایت اصلی
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number:
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description: