هسته پیش رشد به نمایندگی زینب سام نیا-حقوقی
CEO: زینب سام نیا
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09371746504
Fax:
Mobile: 09371746504
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز