هسته پیش رشد به نمایندگی آقای آریا آمریکاچی-حقوقی
CEO: آریا آمریکاچی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09141072984
Fax:
Mobile: 09141072984
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز