هسته پیش رشد به نمایندگی آقای صمد رجبی-حقوقی
CEO: صمد رجبی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09365057656
Fax:
Mobile: 09365057656
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز