هسته پیش رشد (علی اصغری)-حقوقی
CEO: علی اصغری
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09144143504
Fax:
Mobile: 09144143504
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز