هسته پیش رشد (سعید پورشاهی)-حقوقی
CEO: سعید پورشاهی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09212450251
Fax:
Mobile: 09212450251
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز