سایتال ایش تبریز-حقوقی
CEO: سیامک نیرومندی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و نظارت
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 9144137058
Fax:
Mobile: 9144135672
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز