آتاش ساختار تبریز-حقوقی
CEO: بابک روشنی پور
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09104007082
Fax:
Mobile: 9104007082
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز