عمران سبز هوشمند آذربایجان-حقوقی
CEO: اصغر امانی مهترلو
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04134265112
Fax:
Mobile: 9148952464
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز