آخرین اخبار

آرتان صنعت نانو تبريز(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: حسين عبدالمحمدزاده
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---