آخرین اخبار

آترین صنعت کوهسار-حقوقی
مدیرعامل: آرش بهاری
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز