محمد نبی دوست(پیش رشد مرند)-حقوقی
CEO: محمد نبی دوست
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و نظارت
Building: مرکز رشد مرند
Province/city: آذربایجان شرقی / مرند
Phone number:
Fax:
Mobile: 09142489540
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: