نیاز های فناورانه صنایع و سازمانها
به منظور شناسایی نیازها و چالش های صنایع و سازمانها  و ایجاد ارتباط فیمابین شرکت های فناور و محققین فعال در زمینه های مختلف فناوری،  کلیه صنایع ، سازمانها و نهاد ها میتوانند، نیاز ها و چالشهای خود را در زمینه طراحی و تولید تجهیزات ، قطعات و مواد در این قسمت ثبت نمایند. 

فرایند شناسایی و رفع نیازها و چالش های صنایع و سازمانها :

1.    ثبت نیاز ها و چالش ها توسط صنعت یا سازمان
2.    شناسایی فناوران توانمند آماده همکاری در رفع نیاز و چالش توسط پارک علم و فناوری 
3.    برگزاری جلسات کارشناسی لازم فیمابین متقاضی ، پارک و فناور
4.    عقد قرارداد فیمابین صنعت یا سازمان متقاضی و پارک و اجرای پروژه