آخرین اخبار

فناوران پیشرو نگر آسیا-حقوقی
مدیرعامل: هادی کرمی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز