آخرین اخبار

دستگاه آزمون سختی شر دیورومتر (Shore durometer)

آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه لاستیک و پلاستیک  شماره تماس آزمایشگاه : 33362281- 34265090 -041 

با استفاده از دستگاه دیورومتر میزان سختی الاستومرها، لاستیکها، پلاستیکها و کامپوزیتها به صورت سریع و بدون تخریب نمونه تعیین می­گردد. یک فروشونده از نوعA  یاD  به طور عمودی بر سطح نمونه نیرو وارد می­کند. میزان فرورفتگی فروشونده به سختی شر وابسته است (بزرگتر بودن مقدار آن، به معنی سخت تر بودن نمونه است) که توسط عقربه ای از روی یک صفحه مدرج خوانده می­شود. تفاوت دو مقیاس سختی­سنج Shore D  وShore A  در نوع سوزن بکار رفته و بار اعمال شده است.   

زمینه­های کاربری دستگاه :

  •   مقیاس  Shore  A  :   برای تست مواد نرم (الاستومرها  و لاستیکها) در محدوده 10 - 90  
  •   مقیاس  Shore  D  :   برای تست مواد سختتر (پلاستیکها و کامپوزیتها) در محدوده  30 - 90

آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس­دهی