آخرین اخبار

دستگاه شبیه ساز نور مرئی- فرابنفش کابینت UV

این دستگاه قادر است نور مرئی-فرابنفش را در سه طیف A، B و C شبیه سازی کند.