آخرین اخبار

دستگاه آزمونهای کشش، خمش، فشار (Universal)

آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه لاستیک و پلاستیک  شماره تماس آزمایشگاه : 33362281- 34265090 -041

با استفاده از این دستگاه رفتار تنش-کرنش پلیمرها که برای مهندسین طراح اهمیت زیادی دارد، مورد بررسی قرار میگیرد. چرا که انتخاب ماده در کاربردهای گوناگون کاملا بر پایه خواص مکانیکی نظیر استحکام کشش، مدول، افزایش طول و...صورت می گیرد.

زمینه­های کاربری دستگاه :

  • تعیین محدوده ی الاستیک و پلاستیک، ازدیاد طول ، مدول الاستیک (یانگ)
  • تعیین استحکام کششی، پارگی، خمشی، استحکام فشاری، نقطه تسلیم، استحکام در نقطه تسلیم و ...

آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس­دهی