آخرین اخبار

آگهی مزایده نوبت اول
تاریخ ایجاد خبر : 1398/10/8
ساعت ایجاد خبر : 8:55
شماره خبر : 1867

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۹۵۵/خ ۱۰۵ مورخه1398/9/17 اداره کل امور اقتصادی و دارایی تعداد دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و خودرو پژو پارس مدل ۱۳۸۳ قابل فروش خود با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط و شرکت در مزایده الکترونیکی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز به وب گاه سامانه ستاد به نشانی WWW.SETADIRAN.IR مزایده شماره 1098030699000001و در خصوص بازدید از خودروهای مورد مزایده تا تاریخ 98/10/17 به نشانی تبریز شهرک اندیشه جاده کرجان مجتمع عصر انقلاب واحد کارپردازی پارک مراجعه نمایند.

                                                                                                           پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

دانلود فایل شرایط شرکت در مزایده