آخرین اخبار

مطالعه اکتشافی ایجاد کریدور فناوری استان آذربایجان شرقی

مطالعه اکتشافی ایجاد کریدور فناوری استان آذربایجان شرقی

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 36.000 ریال