آخرین اخبار

مطالعه اکتشافی تشکیل بانک اطلاعاتی منابع و مزیتهای سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی

مطالعه اکتشافی تشکیل بانک اطلاعاتی منابع و مزیتهای سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 96.000 ریال