آخرین اخبار

مطالعه اکتشافی تدوین استراتژیهای توسعه SMEهای استان آذربایجانشرقی

مطالعه اکتشافی تدوین استراتژیهای توسعه SMEهای استان آذربایجانشرقی

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 60.000 ریال