آخرین اخبار

مطالعه اکتشافی تشکیل بانک اطلاعات جامع صنعت و خدمات استان

مطالعه اکتشافی تشکیل بانک اطلاعات جامع صنعت و خدمات استان

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 43.000 ریال