آخرین اخبار

مطالعه اکتشافی مقدمه ای بر طرح جامع توسعه فناوری استان آذربایجان شرقی

مطالعه اکتشافی مقدمه ای بر طرح جامع توسعه فناوری استان آذربایجان شرقی

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 48.000 ریال